Нормативно-правова база

УКРАЇНA

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

24.05.2018 № 7/55-3                   

  м. Покровськ

 

Про внесення змін до рішення

міської ради «Про затвердження

Положення про громадський бюджет

(бюджет участі) міста Покровськ»

від 28.02.2018р. №7/52-3

 

       Керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 25, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Покровськ» від 28.02.2018р. №7/52-3, виклавши Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Покровськ в новій редакції (додаток).

  2. Контроль щодо виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб) та секретаря міської ради Сущенко І.В.

 

 

 

В.о. міського голови                                                                                                                                                                                                                                                                       І.В. Сущенко

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 24.05.2018 № 7/55-3

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет (бюджет участі) міста Покровськ

 

І. Визначення понять та термінів

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Покровськ (далі –Положення) визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації громадського бюджетування у місті Покровськ

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які надають територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

 1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Покровськ (далі – бюджет участі) – це частина бюджету міста Покровськ, форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста, та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів відповідно до цього Положення.

1.2. Територіальна громада міста Покровськ (далі – територіальна громада) – мешканці з правом голосу, які зареєстровані та постійно проживають на території міста Покровськ.

1.3. Проектна пропозиція – це пропозиція, подана автором, яка не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування міста Покровськ, строк виконання якої не перевищує термін одного бюджетного року та обсягу виділеного фінансування і яка оформлена згідно вимог даного Положення.

Проектна пропозиція - це програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проектна пропозиція має за мету покращення після її реалізації зовнішнього вигляду міста Покровськ, умов проживання у ньому мешканців та задоволення інших потреб територіальної громади міста.

1.4. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій відповідно до вимог цього Положення.

1.5. Координаційна рада з питань бюджету участі (надалі – Координаційна рада) - постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням міського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в місті Покровськ.

1.6. Автор – член територіальної громади, який в порядку, визначеному цим Положенням, підготував та подав проектну пропозицію для її реалізації за рахунок коштів бюджету участі.

1.7. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади міста Покровськ шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи електронному вигляді на веб-сервісі «БЮДЖЕТ УЧАСТІ».

 

ІІ. Загальні положення

2.1. Фінансування бюджету участі у місті Покровськ проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

2.2. Загальний обсяг бюджету участі у місті Покровськ на наступний бюджетний рік визначається відповідним рішенням міської ради, і становить 1 млн. грн.

2.3. За рахунок коштів бюджету участі у місті Покровськ можуть бути профінансовані проектні пропозиції членів територіальної громади, що відповідають наступним вимогам:

- проектна пропозиція має підтримку не менше 150 (сто п’ятдесят) осіб (крім автора проекту);

- не суперечить діючому законодавству;

- знаходиться в межах компетенції органів місцевого самоврядування міста  Покровськ;

- відповідає напрямкам Програми економічного та соціального розвитку міста на відповідний рік, не суперечить діючим міським програмам та не дублює їх заходи;

- не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;

- не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання, в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів).

2.4. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна бути не обмеженою у використанні та належати до земель територіальної громади міста Покровськ або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій містобудівній документації.

2.5. Орієнтовна вартість однієї проектної пропозиції після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 200 000,00 (двісті тисяч) грн., а вартість об’єднаних проектів після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 1,0 млн. грн.

2.6. Будь-які втручання в проектні пропозиції, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.

2.7. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути відкориговані. Корегування та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою або у паперовому вигляді). В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

2.8. Дії щодо модерації нових проектних пропозицій, їх розміщення на веб-сервісі «Бюджет участі», організацію збору голосів на їх підтримку, передачі на паперових носіях результатів по проектних пропозиціях, по яких закінчився термін збору голосів, до органів місцевого самоврядування міста Покровськ, розміщення інформації про результати розгляду проектних пропозицій на веб-сервісі «Бюджет участі» тощо здійснює Координаційний комітет самоорганізації населення міста Покровськ та відділ економічного аналізу і прогнозу Покровської міської ради (надалі – Адміністратори).

 

ІІІ.  Порядок утворення та функції Координаційної ради

3.1. Склад Координаційної ради не перевищує 11 осіб та формується з представників громадських організацій (не менше 60%) та депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях

 3.2. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі.

3.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови.

3.4. Координаційна рада на першому засіданні обирає зі свого складу голову та секретаря. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному сайті міської ради міському. Координаційна рада має наступні повноваження:

- приймає рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення;

- проводить попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надає авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подає висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі;

- приймає рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

- отримує інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі;

- визначає уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях міської ради;

- контролює хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі, у тому числі заслуховує звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

- проводить свої засідання гласно та відкрито, публікує протоколи засідань та не пізніше трьох днів повідомляє через веб-сервіс «Бюджет участі» про час та місце проведення засідання;

- вносить рекомендації стосовно змін в процедурі громадського бюджетування на кожний наступний рік;

- визначає фінансові витрати на виконання заходів, пов’язаних з реалізацією бюджету участі (друк бюлетенів для голосування, інформаційних буклетів тощо) та додає відповідний розрахунок до протоколу свого засідання.

3.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання Координаційної ради вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

3.6. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження міським головою міста Покровськ.

3.7. Дострокове припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням за поданням Координаційної ради з можливою рекомендацією нового члена.

 

IV. Порядок подання проектів

4.1. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді Адміністратору на адресу, що вказана на веб-сервісі «Бюджет участі».

4.2. До проектної пропозиції автором обов’язково додається розрахунок витрат.

 4.3. Із заповненими бланками проектної пропозиції, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись на веб-сервісі «Бюджет участі».

4.4. Проектні пропозиції приймаються в період з 1 червня по 30 серпня року, що передує року реалізації проектів.

4.5. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 4.6. В разі потреби, автор проекту або уповноважена ним особа має представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектних пропозицій. Внесення можливих поправок до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку голосування.

4.7. Вимоги до проектних пропозицій:

1) назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається;

2) проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

- одна заявка – один об'єкт;

- об’єкт загального користування;

- актуальність для членів територіальної громади міста Покровськ; узгодженість мети та результату;

- можливість реалізації протягом бюджетного року;

- реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції органів місцевого самоврядування міста Покровськ.

4.8. Інформація щодо конкурсу проектних пропозицій розміщується на веб-сервісі «Бюджет участі»

 

V. Порядок розгляду проектних пропозицій

5.1. Адміністратор разом з представником Координаційної ради (далі – уповноважений робочий орган) веде реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі міста Покровськ.

5.2. Уповноважений робочий орган перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції, передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів органів місцевого самоврядування міста Покровськ з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій (з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій);

5.3. У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що:

- розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

- не є цілісними, а мають фрагментарний характер;

- суперечать чинному законодавству України;

- передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного або комерційного характеру чи містять ознаки конфлікту інтересів.

5.4. Уповноважений робочий орган протягом 15 календарних днів з дня отримання проектів, здійснює їх аналіз та відразу, але не пізніше 30 вересня, передає в електронному та паперовому вигляді до Координаційної ради.

5.5. Уповноважений робочий орган виступає ініціатором зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше ніж одна проектна пропозиція стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектних пропозицій останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної проектної пропозиції або знімуть одну з проектних пропозицій, вони розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

5.6. Координаційна рада розглядає результати аналізу проектних пропозицій з метою відбору тих, які будуть чи не будуть (із зазначенням причини відмови за критеріями, визначеними даним Положенням, та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на подальше голосування.

5.7. За результатами розгляду аналізів проектних пропозицій Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проектів.

5.8. Уповноважений робочий орган оприлюднює визначений перелік позитивно оцінених проектних пропозицій на веб-сервісі «Бюджет участі» та в місцях, що у відповідності до п 6.2 даного Положення будуть визначені для подальшого голосування, не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

5.9. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

 

VI. Організація голосування за проектні пропозиції та підрахунок результатів

6.1. Кращі проектні пропозиції серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають члени територіальної громади через веб-сервіс «Бюджет участі» шляхом заповнення електронної форми для голосування, або особисто бюлетенями в офіційних пунктах для голосування за наявності паспорта.

6.2. Координаційна рада визначає перелік офіційних пунктів голосування, форму та зміст бюлетеня, а також процедуру підрахунку голосів. Уповноважений робочий орган оприлюднює зазначену інформацію не пізніше ніж за 14 календарних днів до дня початку голосування на веб-сервісі «Бюджет участі».

6.3. Бюлетень для голосування можна буде отримати в офіційних пунктах для голосування в період їх роботи. Також у цих пунктах можна буде ознайомитися з переліком та змістом проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні.

6.4. Голосування починається 15 жовтня та триває протягом 30 календарних днів.

6.5. По друкованих бюлетенях для голосування або за визначеною формою в електронному вигляді, розміщеною на веб-сервісі «Бюджет участі» член територіальної громади має право голосувати 1 (один) раз та обрати 1 (один) проект, що попередньо отримав позитивну оцінку.

6.6. Якщо буде встановлено, що член територіальної громади скористався своїм правом більше одного разу, то всі його голоси вважаються недійсними.

 

VII. Встановлення підсумків голосування бюджету участі

7.1. Підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі на веб-сервісі «Бюджет участі».

7.2. Підсумки голосування шляхом заповнення друкованого бюлетеня встановлюються Координаційною радою шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за ту чи іншу проектну пропозицію.

7.3. Результати електронного та паперового голосування по кожній окремій проектній пропозиції підсумовуються.

7.4. Переможцями голосування є проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування дві або декілька проектних пропозицій отримали однакову кількість голосів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

7.5. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів бюджету участі у місті Покровськ.

7.6. В разі нестачі коштів в рамках встановленого обсягу бюджету участі на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених на реалізацію проектів за рахунок коштів бюджету участі.

7.7. Після перевірки підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.

7.8. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування.

7.9. Інформація про проекти-переможці публікується на веб-сервісі «Бюджет участі» в 5-ти денний термін після закінчення голосування.

7.10. Координаційна рада письмово повідомляє про результати голосування Адміністратора, який в свою чергу розміщує відповідну інформацію на веб-сервісі «Бюджет участі» протягом трьох днів.

7.11. Координаційна рада подає перелік проектів-переможців до виконавчого комітету міської ради

 

VIII. Реалізація проектних пропозицій та оприлюднення інформації

8.1. Проектні пропозиції, що перемогли в результаті голосування, підлягають включенню до проекту Програми економічного та соціального розвитку міста та проекту міського бюджету на наступний рік.

8.2. Уповноважений робочий орган надає інформацію про проекти-переможці Адміністратору для оприлюднення на веб-сервісі «Бюджет участі» та повідомляє головних розпорядників бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій за рахунок коштів бюджету участі, які, відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них видатки на реалізацію проектів – переможців.

8.3. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проектної пропозиції не завершено, продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів міського бюджету.

8.4. Контроль за виконанням реалізації проектних пропозицій – переможців здійснюють розпорядники коштів та Координаційна рада відповідно до повноважень.      

8.5. Автор проектної пропозиції долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі його реалізації

8.6. Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів – переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців бюджету участі у межах визначених бюджетних призначень.

8.7. Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого року, наступного за роком його реалізації, відповідні головні розпорядники бюджетних коштів подають звіт про використання коштів бюджету участі на розгляд міської ради. Звіти про використання коштів бюджету участі підлягають оприлюдненню на веб-сервісі «Бюджет участі».

 

IX. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження Бюджету участі

9.1. У процесі впровадження бюджету участі проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яка передбачає:

1) ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та принципами бюджету участі з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів;

2) представлення поданих проектів та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження бюджету участі. Для досягнення цієї мети використовуються різні канали комунікації.

9.2. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі, усі зацікавлені мешканці міста можуть отримати інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування в відділі економічного аналізу і прогнозу Покровської міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                       І.В. Сущенко                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

УКРАЇНA

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

 

від 25.05.2018  № 248рг

м.Покровськ

 

Про  створення Координаційної

ради з питань бюджету участі

м.Покровськ

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Покровської міської ради від 28.02.2018 №7/52-3 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Покровськ»

 

1. Створити Координаційну раду з питань бюджету участі м.Покровськ у складі згідно з додатком 1.  

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Сущенко І.В.

 

 

 

 

В.о. міського  голови                                                                                                                                                                                                                                                                       І.В.Сущенко

 

 

                                                                                                Додаток 1

                                                             до розпорядження міського

                                                                                                    голови від 25.05.2018 №248рг

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань бюджету участі м.Покровськ

 

Сущенко Ірина Вячеславівна                 -     секретар міської ради - депутат Покровської міської  ради        

Каюн Марія  Борисівна                          -     начальник відділу економічного аналізу і прогнозу  Покровської міської ради                                                   

Сисенко Катерина  Миколаївна             -     начальник відділу планування доходів фінансового управління Покровської міської ради            

Суков Руслан Михайлович                    -    депутат Покровської міської ради                                                                       

Бабенко Денис  Леонідович                  -     голова БФ «Місто милосердя» (за згодою)

Босак Любов Сергіївна                          -     голова ГО «Покровська міська організація підприємців  малого та середнього бізнесу і ремісників» (за згодою)

Клімова Наталія  Василівна                 -     голова міського громадського дитячо-молодіжного  скаутського клубу «Джерело» (за згодою)

Колчин Микола Данилович                  -     голова Міського спортивного клубу «Гарт» (за згодою)

Червяковська Людмила Григорівна    -     голова ГО «Організація жінок міста Покровськ» (за згодою)                                           

Четверік Тетяна Сергіївна                   -     голова міської спілки інвалідів (за згодою)                                                         

Шаповал Ганна  Юріївна                   -     голова ГО організації «Гідність Донбасу» (за згодою)

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                                                                                                                                                                                                                               А.В. Жук

 

Начальник фінансового управління                                                                                                                                                                                                                                                Ю.М. Порецька